Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby „Valaská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba v k.ú. obcí Valaská a Podbrezová, pre navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (IČO 36 056 006)

Obec Valaská zverejňuje toto oznámenie o začatí kolaudačného konania, ktoré má charakter verejnej vyhlášky.