Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby „Hronec-splašková kanalizácia a ČOV“- líniová stavba v k.ú. obcí Valaská a Hronec, pre navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (IČO 36 056 006)

Obec Valaská zverejňuje toto oznámenie, ktoré má charakter verejnej vyhlášky.