Oznámenie o uložení zásielky – Zdenko Švantner

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Obecnom úrade vo Valaskej uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ od Slovenskej pošty, ktoré si môže adresát prevziať na sekretariáte Obecného úradu vo Valaskej v odbernej lehote do 18 kalendárnych dní.