Obec Valaská v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu žiadateľovi Družstvo vlastníkov oviec Valaská, IČO: 6015296

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu žiadateľovi Družstvo vlastníkov oviec Valaská, IČO: 6015296