Obchodná verejná súťaž na prenájom ,,Nebytový priestor – Trieda Dukelských Hrdinov“

Obec Valaská v súlade s uznesením č. 38/2024 zo dňa 22.05.2024 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 9 ods. 2písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská s nasledovnými Súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na prenájom Nebytový priestor – Trieda Dukelských Hrdinov.

Súbory na stiahnutie