Návrh záverečného účtu obce Valaská za rok 2021

Obec Valaská v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje Návrh záverečného účtu obce Valaská za rok 2021

Uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu môžu fyzické a právnické osoby v písomnej forme na adresu obecného úradu alebo elektronicky na adresu financie@valaska.sk