Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská

Obec Valaská v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská