Návrh – „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na 1. polrok 2022“

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022