Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 5/2013 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 5/2013.