Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

Súbory na stiahnutie