Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská