DODATOK č.8 k VZN č. 5/2013 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ

Obec Valaská v súlade § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. zákona vyhlasuje Dodatok č. 8 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská