Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta

Prednosta obecného úradu vo Valaskej

Mgr. Roman Hadžega

Mobil: +421904194193

E-mail: prednosta@valaska.sk

www: www.valaska.sk


 

 

 

Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorý je zamestnancom obce. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce a funkcia sa obsadzuje v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce.


Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:

 • organizuje prácu obecného  úradu,
 • riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť obecného  úradu,
 • zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu obce, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 • kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie finančných prostriedkov pridelených na  činnosť OcÚ,
 • po odsúhlasení starostom obce zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného  úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich obecnému úradu a stará sa o ich údržbu,
 • spolupracuje s ostatnými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii  vzdelávania zamestnancov obce,
 • stará sa o ochranu majetku obce a hospodárenie s ním,
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného  úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce Valaská, alebo organizačným poriadkom zverené starostovi, prípadne iným zamestnancom obce,
 • v súčinnosti so starostom obce organizuje a riadi základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného  zastupiteľstva s hlasom poradným.

Prednosta obecného  úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží strarosta obce, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


 


 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

Firmy a podnikanie

Protokoly

webygroup

Úvodná stránka