Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej má 11 poslancov.


 

 

Poslanci

PaedDr. Matúš Magera - zástupca starostu

PaedDr. Matúš Magera - zástupca starostu

Mobil: 0902058006

E-mail: matus.magera@gmail.com


 

Ing. Peter Bánik

Ing. Peter Bánik

Mobil: 0907359406

E-mail: peter.banik@slovanet.sk


 

Blažena Pastirová

 Blažena Pastirová

Mobil: 0907834591

E-mail: blaza1947@centrum.sk


 

Mgr. Mária Pacerová

Mgr. Mária Pacerová

Mobil: 0910125571

E-mail: mpacerova@gmail.com


 

Milena Dobrotová

 Milena Dobrotová

Mobil: 0903614276

E-mail: dobrotovam@gmail.com


 

Ing. Ján Dundovič

Ing. Ján Dundovič

Mobil: 0903807387

E-mail: dundovic@zelpo.sk


 

Ing. Miroslav Filipko

Mobil: 0903806627

E-mail: fipex@mail.telekom.sk


 

Miroslav Zelenčík

 Miroslav Zelenčík

Mobil: 0907809882

E-mail: greenpoma@gmail.com


 

Jozef Hucík

 Jozef Hucík

Mobil: 0903321873

E-mail: hucikova4@post.sk


 

Zdenko Oravec

Mobil: 0905634124

E-mail: oravec.zdeno@zelpo.sk


 

Dušan Blahut

Mobil: 0903554914

E-mail: bm-renos@sanynet.sk


 

 

 

Náplň práce poslancov:


   V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
   Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
   Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä podľa §11 písm.:

   a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
   b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
   c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
   d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)
   e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
   f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
   g) uznášať sa na nariadeniach,
   h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa
   i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
   j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
   l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
   n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
   o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
   p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm.b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a písmeno c). 

  


 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Firmy a podnikanie

Protokoly

webygroup

Úvodná stránka