Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Valaská

Priamy prenos Obecného zastupiteľstva

http://tveso.sk/priamy-prenos-ocz-valaska-31-5-2016-1600/


 

Ing. Juraj Uhrin

starosta obce Valaská

              Valaská, 24. máj 2016

č.j.: 523/2016

int.č. 4/2016/ocu

 

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 12, ods. 3,

sa uskutoční dňa 31. mája  2016

                               10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská

                                                                                  o 16. 00 hod.

v  zasadačke Obecného úradu vo Valaskej.

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská tvorí prílohu tohto oznámenia.

 

Ing. Juraj Uhrin, v.r.

 


OBEC VALASKÁ

Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská

 

Návrh programu

                         10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská,

dňa   31. mája 2016 o 16:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  4. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom

          4.1 Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

          4.2 Správa hlavného kontrolóra č. 1/2016

          4.3 Správa hlavného kontrolóra č. 2/2016

    5. Zmena rozpočtu obce -  rozpočtové opatrenie  č. 3/2016

    6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská

    7. Všeobecne záväzné nariadenia obce

         7.1 VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

    8. Rôzne

        8. 1 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na triedený zber komunálnych odpadov 

              a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov  v rámci operačného programu „Kvalita

              životného prostredia“

     8.2 Prerokovanie majetkových prevodov obce

            8.2.1 Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru  Školská 448

            8.2.2 Schválenie prenájmu nebytového priestoru  Školská 447

           8.2.3 Odpredaj pozemku –  Štefan Valovčan

           8.2.4 Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň

           8.2.5 Zverejnenie zámeny pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav

     8.3 Informácia – plat starostu obce

    9. Interpelácie

  10. Diskusia

   11. Záver

  

Valaská, 24. máj 2016

                                                                 Ing. Juraj Uhrin, v.r.

                                                                 starosta obce Valaská

 


 

Obec Valaská - N 48°48´46", E 19°34´30"

VITAJTE V OBCI VALASKÁ

Obec Valaská je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone jej samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 


 

Pohľad do obce

Letecký pohľad na obec

Letecký pohľad na obec

Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina

Námestie

Námestie

Hlavná križovatka

Hlavná križovatka


 
 
Vstup do obce

Vstup do obce

Chvatimech

Chvatimech

Jazierko

Jazierko

Tajch

Tajch


 
 
Kaplnka

Kaplnka

Rampy

Rampy

Hasičňa

Hasičňa

Pamätník

Pamätník


 
 
Detské ihrisko

Detské ihrisko

Benzínová pumpa

Benzínová pumpa

Železnica

Železnica


 

dnes je: 30.5.2016

meniny má: Ferdinand

Firmy a podnikanie

Protokoly

webygroup

Úvodná stránka